BAYBAYIN ang Sinauna at Katutubong Alpabeto ng Ating Bansa [Pilipinas]Hindi raw totoo ang ALIBATA.

Bagkus, BAYBAYIN ang sinauna at katutubong alpabeto ng ating bansa [Pilipinas].
Mula ito sa baybay na ang ibig sabihin ay ispeling. Sariling atin at hindi hiram.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa: WIKApedia, ang Facebook fanpage tungkol sa Aralin sa Filipino na hatid ng GOV.PH


Comments